Integritets Policy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

Varför har vi en integritetspolicy?

Citrusgruppen (”Citrusgruppen”, ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd och integritet. Integritetspolicyn förklarar hur Citrusgruppen samlar in och använder dina personuppgifter, vilka rättigheter du har samt hur du utnyttjar dina rättigheter. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn samt hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Om du har frågor om Citrusgruppen integritets- eller dataskyddsarbete är du välkommen att oss. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av policyn. Integritetspolicyn gäller bland annat då Citrusgruppen tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till förmedling av fastigheter, vid genomförande av serviceärenden och vid övrig kontakt med oss.

Vem är ansvarig för din personuppgifter?

Handelsbolaget Citrusgruppen, org.nr 556633-4149, med adress Hammars badväg 48, 120 30 Göteborg, telefon 010-10 10 222, e-post hej@Citrusgruppen.se är personuppgiftansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

An anonymised string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service Privacy Policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Vilka personuppgifter behandlar Citrusgruppen?

Vi behandlar dina personuppgifter på två olika sätt:

1. Personuppgifter som du lämnar till oss när du fyller i våra formulär på hemsidan

2. Information som vi får från olika tredjepartsleverantörer

Personuppgifter som du har lämnat till oss

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de personuppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part, se vidare under respektive rubrik nedan. Citrusgruppen behandlar inte känsliga personuppgifter såsom uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning och, förutom i undantagsfall, inte heller personnummer.

Personuppgifter som du har lämnat till Citrusgruppen:

Citrusgruppen behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och genomföra serviceärenden, i anslutning till förmedling av fastigheter samt vid övrig kontakt med Citrusgruppen, såsom besök på våra webbplatser, vid affärsmöten och registrering av användarkonton. Det du lämnar kan till exempel vara ditt namn, dina kontaktuppgifter samt i vissa fall ditt personnummer. Om du vid anmälan till en aktivitet som Citrusgruppen genomför anger att du önskar viss kost eller har andra önskemål, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. Uppgifterna du lämnar kommer endast att hanteras av behöriga personer på Citrusgruppen. Uppgifter om kost och allergier raderas efter att aktiviteten har genomförts.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Personuppgifter som Citrusgruppen har samlat in från dig:

Citrusgruppen samlar in personuppgifter om dig när du använder och besöker våra webbplatser. Vi samlar till exempel automatiskt in information om din IP-adress och vilka sidor du tittat på våra hemsidor.

Personuppgifter som Citrusgruppen har samlat in från tredje part:

I vissa fall samlar Citrusgruppen in personuppgifter från andra källor, till exempel från offentliga register som vi har köpt eller fått tillgång till, webbsidor och andra databaser. Vi använder också annonsnätverk, mätverktyg eller underleverantörer för att kunna analysera och förstå användarbeteende och- preferenser.

Personuppgifter som vi samlar in via vår hemsida

Administration av våra åtagande gentemot dig som kund

Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress och telefonnummer för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. I huvudsak behandlar Citrusgruppen dina personuppgifter för detta ändamål i syfte att:

● fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund vid förmedling av fastigheter och tillhandahållande av support.

● för att möjliggöra allmän kundvård och kundservice, exempelvis för att besvara frågor och rätta felaktiga personuppgifter.

● hantera och administrera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

● följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

Marknadsföring och kommunikation

I samband med marknadsföring och kommunikation med dig som befintlig eller potentiell

kund behandlar Citrusgruppen ditt namn, telefonnummer och e-postadress i syfte att:

● marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev.

● ge relevant information om Citrusgruppen och våra produkter och tjänster.

● möjliggöra kommunikation via post, e-post och telefon.

Verksamhetsutveckling

När du använder vår hemsida samlar vi automatiskt in och analyserar cookies (se mer i avsnitt angående cookies nedan) och din IP-adress, produkter du har visat intresse för och ditt surfbeteende på våra webbsidor (så kallad Profileringsdata) genom verktyg så som Google Analytics och Adform. Citrusgruppen behandlar sådana personuppgifter i syfte att:

● förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

● få en ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet.

● ge dig, som registrerad användare på våra webbplatser, fördelar som att spara favoriter och få förifyllda uppgifter.

Med vilka lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Citrusgruppen grundar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att kunna upprätthålla kundrelationen samt för att förenkla administration.

Intresseavvägning

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför grundar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis de personuppgifter som vi behandlar för att kunna skicka information till dig om våra produkter eller andra nyheter om oss. Även de personuppgifter vi behandlar för att kunna utveckla verksamheten har intresseavvägningen som laglig grund.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall har Citrusgruppen en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss, men vi kan komma att dela dina uppgifter med tredje part, såsom Citrusgruppen koncernbolag och leverantörer som vi anlitar för att underlätta vår verksamhet. Sådana bolag kallas personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden behandlar endast dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra deras åtaganden i deras relation till oss. För att garantera säkerhet och sekretess ingår Citrusgruppen alltid skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal, som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som Citrusgruppen och personuppgiftsbiträdet ska ha när personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Citrusgruppen räkning, innan sådan behandling utförs.

Vi lämnar i förekommande fall ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller myndighetsbeslut, för att tillvarata Citrusgruppen rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi vidtar nödvändiga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring till personuppgiftsbiträden eller annan tredje part.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Citrusgruppen behandlar som huvudregel dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och en rimlig tid därefter. Det kan exempelvis vara så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig som kund. När vi behandlar dina personuppgifter för andra syften, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning, behandlar vi uppgifterna så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Citrusgruppen har interna rutiner för att säkerställa att personuppgifter som inte längre behöver behandlas raderas.

För de fall Citrusgruppen behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen.

Citrusgruppen behandlar dina personuppgifter under en rimlig period efter ditt köp eller efter vårt avtal löpt ut. Vi kan skicka marknadsföring till dig under denna tid. Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig.

Om du vill invända mot behandlingen, både avseende intresseavvägning och marknadsföring, eller om du har några frågor om hur länge vi sparar dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med vår personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Citrusgruppen behandlar om dig och få ut en kopia av personuppgifterna. Det innebär att du har rätt att, en gång per år, kostnadsfritt få ett registerutdrag över den behandling som Citrusgruppen genomför avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Vi kommer på din begäran inom rimlig tid att rätta de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar.

Du har rätt att begära att Citrusgruppen ska radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av desamma samt rätt att invända mot Citrusgruppen behandling av dina personuppgifter där den lagliga grunden exempelvis baseras på ditt samtycke eller en intresseavvägning. För att Citrusgruppen ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste vi visa att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade av oss.

Citrusgruppen gör sitt yttersta för att värna om din personliga integritet. Om du trots detta har några klagomål eller synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig för att framföra ditt klagomål eller dina synpunkter. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn. Om du inte vill framföra ditt klagomål direkt till oss har du även möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se.

Hur använder vi cookies?

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares beteende på Internet.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras sådana cookies temporärt i din dators minne. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen, permanenta cookies, sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen, för att mäta trafiken eller för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter.

Citrusgruppen använder båda typerna av cookies på delar av våra webbplatser, dels för att ge dig som användare tillgång till vissa funktioner och dels för att få mer information om dig som kund för att utveckla våra erbjudanden och tjänster.

Du samtycker till att Citrusgruppen använder cookies genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att Citrusgruppen använder cookies kan du ändra detta själv i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade på hårddisken. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Ha i åtanke att vissa av Citrusgruppen tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Ändring av integritetspolicyn

Citrusgruppen förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vid ändring av policyn kommer vi att informera dig om ändringarna på våra webbplatser i rimlig tid innan de träder i kraft.

Kontaktinformation

Har du frågor kring integritetspolicyn, hur vi behandlar personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter såsom att begära registerutdrag eller rättelse är du välkommen att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.

Email: hej@citrusgruppen.se

Telefon: 0722 27 51 35